Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT za 2022 rok osoby bezdomnej. Jak i kiedy go złożyć?

Ewelina Czechowicz

Czy podatnik będący osobą bezdomną musi składać zeznanie podatkowe? Gdzie trafia PIT-11 podatnika, który nie chce podać stałego miejsca pobytu lub go nie posiada i nie może wskazać? I gdzie wysłać i jak PIT, kiedy podatnik jest osobą bezdomną?

Bezdomność  zwykle kojarzy się źle. Jednak pomimo życiowych zakrętów osoby bezdomne podejmują zatrudnienie i zobowiązane są do rozliczenia z fiskusem w przypadku osiągnięcia dochodu.

Jak wskazuje resort finansów: Osoba bezdomna, która osiąga dochody, również jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i dotyczą jej takie same prawa i obowiązki jak wszystkich podatników tego podatku. Tym samym bezdomność nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Do kiedy osoba bezdomna rozliczyć się z fiskusem?

Jak każdy podatnik tak i osoba bezdomna, która uzyskała w 2022 roku dochód podlegający opodatkowaniu, powinna złożyć swoje rozliczenie roczne w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (w tym roku termin kończy się 2 maja ze względu na to, że 30 kwietnia jest dniem wolnym od pracy), do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania.

PIT za 2022 rok osoby bezdomnej. Jak i kiedy go złożyć?

Źródło: shutterstock

PIT -11 dla osoby bezdomnej

Dla bezdomnych kryterium wyboru urzędu skarbowego stanowi miejsce pobytu. Stąd wystarczy, że dla celów podatkowych osoba bezdomna wskaże miejsce, gdzie przebywa na stałe. Z kolei dla osób, dla których nie jest możliwe, ustalenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego, właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2022.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

 

Jak złożyć PIT za 2022 rok będąc osobą bezdomną?

Deklarację PIT można złożyć w formie elektronicznej, można też wypełnić PIT w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą złożyć PIT w dowolnym z 380 urzędów skarbowych (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności.

Najczęstsze błędy i pułapki w Twój e-PIT - Bankier.pl

Brak PIT-11 a rozliczenie osoby bezdomnej

Osoba bezdomna, tak jak każdy inny podatnik w przypadku osiągnięcia dochodu musi rozliczyć się z fiskusem. W sytuacji, kiedy podatnik będący osobą bezdomną nie ma PIT-11, bo go nie otrzymał, może poprosić o udostępnienie dokumentu z urzędu skarbowego. Rozliczyć można się również na podstawie:  

 1. Zaświadczenia o dochodach — osoba bezdomna może otrzymać takie zaświadczenie od pracodawcy, jeśli była zatrudniona w danym roku. W przypadku braku zatrudnienia może to być np. oświadczenie o braku dochodów.
 2. Faktur- jeśli osoba bezdomna uzyskała dochody z innych źródeł, np. z prowadzenia działalności gospodarczej, to powinna mieć dokumenty potwierdzające takie przychody.
 3. Dokumentów potwierdzających poniesione wydatki — w przypadku, gdy osoba bezdomna chce skorzystać z ulg podatkowych, powinna mieć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np. za leki, rehabilitację, zakup artykułów ortopedycznych, czy wydatki poniesione na Internet itp.
 4. Dokumenty potwierdzające inne przychody lub dochody — np. umowy najmu, wynajmu lub dzierżawy.

Roczne rozliczenie z fiskusem dla osoby bezdomnej

Mając PIT-11 osoba bezdomna może przygotować swoje zeznanie roczne. Swoje roczne rozliczenie podatnik może wysłać przez Internet do urzędu skarbowego lub złożyć w urzędzie przypisanym do miejsca swojego pobytu. Wysłać PIT można z wielu miejsc, logując się do programu e-pity można wypełnić deklaracje w trybie online. W przypadku braku komputera rozliczyć PIT elektronicznie można też w większości urzędów skarbowych, gdzie podatnikom udostępniane jest stanowisko komputerowe.

Jak w terminie otrzymać zwrot podatku z PIT za 2022 rok: 4 kroki i ważne informacje — PIT.pl

Rozliczenie PIT osoby bezdomnej – niezbędny numer PESEL

Do rozliczenia zeznania rocznego za 2022 rok dla osoby bezdomnej niezbędny jest numer PESEL. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dalej „ustawy o NIP”) identyfikatorem podatkowym podatników będących osobami fizycznymi niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT lub nieprowadzących działalności gospodarczej jest numer PESEL. Podatnicy są obowiązani podawać identyfikator podatkowy na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych, w tym na zeznaniach podatkowych.

Zeznanie podatkowe osoby bezdomnej można złożyć przez Internet

W wielu urzędach skarbowych podatnikom udostępniane jest stanowisko komputerowe. PIT można złożyć przez Internet logując się do e-Urzędu Skarbowego przy użyciu:

 • login.gov.pl,
 • mObywatela lub
 • danych podatkowych, na które składają się:
 1. PESEL/NIP z datą urodzenia,
 2. łączny przychód za 2021 r. (inny niż kwota 0 zł),
 3. jeden przychód z jednej informacji za 2022 r. (inny niż 0 zł)
 4. kwota nadpłaty/kwota do zapłaty wynikająca z rozliczenia za 2021 r. (inna niż 0 zł).

Ulgi w PIT dla osoby bezdomnej

Osoba bezdomna również może korzystać z niektórych ulg podatkowych, pod warunkiem że spełni warunki, jakie są określone w przepisach podatkowych. Przykłady ulg podatkowych, z których może skorzystać osoba bezdomna, to np. ulga na dzieci, ulga rehabilitacyjna czy ulga na Internet. Jednakże, aby skorzystać z danej ulgi, osoba bezdomna musi spełniać określone warunki, np. mieć dziecko na swoim utrzymaniu, posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub dokonać wydatków na Internet, z których np. korzysta w telefonie.

Warto również pamiętać, że wszystkie ulgi podatkowe są dostępne dla wszystkich podatników, niezależnie od ich sytuacji życiowej. Należy więc dokładnie przeanalizować przepisy i warunki, jakie muszą być spełnione, aby móc skorzystać z danej ulgi.

12 nowych ulg w PIT za 2022 r. - PIT.pl

Sankcje za nieterminowe złożenie zaznania podatkowego a bezdomność

Nieterminowe złożenie zeznania podatkowego może rodzić odpowiedzialność karną skarbową, a przepisy prawa nie przewidują wyłączenia od odpowiedzialności dla osób bezdomnych. Nieterminowe złożenie zeznania może podlegać odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. I tak:

zgodnie z treścią art. 54 kks — podatnik, który nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie, jednakże, jeśli:

 1. kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości (zgodnie z art. 53 § 14 KKS wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia), to czyn ten podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych;
 2. kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu (zgodnie z art. 53 § 3 KKS pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie popełnienia czynu zabronionego), to czyn ten podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe;

Z kolei zgodnie z treścią art. 56 § 4 kks — podatnik, który mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania  nie składa w terminie organowi podatkowemu deklaracji, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W każdym przypadku jednak fiskus musi ustalić, czy  sprawca czynu zabronionego spełnia warunki odpowiedzialności karnej, w tym, czy popełniony czyn jest społecznie szkodliwy oraz, czy sprawcy można przypisać winę w czasie czynu. Zgodnie z art. 16 § 1 kks, jeśli sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomi o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu (czynny żal) to odpowiednie organy skarbowe mogą zaniechać ukarania sprawcy. Właściwym organem do złożenia czynnego żalu będzie naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

Rozliczenie rocznePIT-11Odliczenia w PITPolski ŁadTwój e-PIT