Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Sposoby złożenia zeznań podatkowych PIT za 2022 r.

Gazeta Podatkowa

Termin złożenia rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. upływa 2 maja 2023 r. Podatnicy coraz chętniej przesyłają swoje zeznania podatkowe przez internet. Nie jest do tego potrzebny kwalifikowany podpis elektroniczny. Nadal jednak zeznanie podatkowe można złożyć w urzędzie skarbowym - w dodatku dowolnym - w formie papierowej.

Właściwość urzędu

Zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2022 r. należy złożyć do 2 maja 2023 r. (z zastrzeżeniem art. 45 ust. 7 ustawy o pdof). Przesunięcie terminu z ostatniego dnia kwietnia wynika z faktu, że 30 kwietnia 2023 r. wypada w niedzielę, a po niej jest dzień wolny od pracy 1 maja 2023 r. Jeżeli natomiast termin upływa w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, to jego ostatni dzień przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych.

Urzędem skarbowym właściwym w sprawie rocznego rozliczenia podatku dochodowego jest, co do zasady, urząd skarbowy ustalony według miejsca zamieszkania podatnika w dniu składania zeznania podatkowego. Osoby, których zamieszkanie w kraju ustało przed tym dniem, rozliczenie przekazują do urzędu skarbowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Małżonkowie, którzy chcą skorzystać z łącznego opodatkowania dochodów, a mają różne miejsca zamieszkania i podlegają pod inne urzędy skarbowe, rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Wskazują ten organ w zeznaniu podatkowym.

Źródło: shutterstock

Osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu kierują swoje roczne rozliczenie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa wybrany urząd skarbowy. Określa go § 5 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ustala się w przypadku nierezydentów prowadzących działalność gospodarczą zasadniczo ze względu na miejsce (województwo) wykonywania tej działalności. Wyznacznikiem dla nierezydentów nieprowadzących działalności gospodarczej jest miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika - w przypadku gdy pobór podatku następuje przez płatnika, albo miejsce pobytu podatnika - gdy pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika. Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy). W przypadku gdy podatnik-nierezydent prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody) np. z umowy o pracę na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z działalności gospodarczej i z innych tytułów na terenie więcej niż jednego województwa, rozlicza się w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Papierowy formularz

Podatnicy coraz chętniej rozliczają się przez internet, ale zeznania podatkowe nadal można przekazać w formie papierowej.

Właściwość miejscową urzędu skarbowego w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się zasadniczo na podstawie miejsca zamieszkania podatnika. Rozliczenie sporządzone na papierowym formularzu wolno jednak złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym na terenie kraju (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych), niezależnie od miejsca zamieszkania. Termin wizyty można umówić przez internet. Rezerwacji trzeba dokonać, korzystając z aplikacji "Umów wizytę online". Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej www.podatki.gov.pl/e-wizyta-w-urzedzie-skarbowym/. Umówienie wizyty polega na prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia. Należy wybrać województwo, wskazać urząd skarbowy, sprecyzować rodzaj sprawy i wybrać dogodny dla siebie termin wizyty (dzień i godzinę). Następnie trzeba podać dane osoby, która przyjdzie do urzędu skarbowego, tj. imię i nazwisko, identyfikator podatkowy, numer telefonu kontaktowego. Opcjonalnie można wpisać adres e-mail. Rezerwację należy zatwierdzić (po uprzednim potwierdzeniu zapoznania się z regulaminem) za pomocą przycisku "Umów wizytę".

Papierowe zeznanie podatkowe można przesłać do urzędu skarbowego za pośrednictwem operatora pocztowego, także zagranicznego. Termin złożenia rozliczenia uważa się za dotrzymany w przypadku nadania, przed jego upływem, przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Rozliczenie nadane w tych placówkach w ostatnim dniu terminu zostanie więc uznane za złożone terminowo. W przypadku gdy list będzie wysłany z kraju spoza UE, to za dzień złożenia zeznania podatkowego przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A.

PIT przez internet

Zeznanie PIT za 2022 r. można złożyć w formie elektronicznej samodzielnie lub w ramach usługi Twój e-PIT.

Rozliczenie można sporządzić samodzielnie przy użyciu odpowiedniego interaktywnego formularza udostępnionego na stronie www.podatki.gov.pl w systemie e-Deklaracje. Nie dotyczy to PIT-37 i PIT-38 za 2022 r. Te dwa zeznania podatkowe (a także PIT-OP) są dostępne tylko w usłudze Twój e-PIT. Inna możliwość to skorzystanie ze sprawdzonego programu komercyjnego pozwalającego na przesłanie zeznania podatkowego do systemu e-Deklaracje.

Zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2022 r. samodzielnie sporządzone i przekazywane przez internet można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi. Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl).

Uwierzytelnienie rozliczenia za pomocą danych autoryzujących polega na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL), pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Mowa o przychodzie z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2021 r. Podaje się wartość z jednego (dowolnego) z wymienionych zeznań podatkowych lub rocznego obliczenia podatku. Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku rozliczeniach. Jeżeli za 2021 r. nie zostało złożone żadne z wymienionych zeznań podatkowych lub roczne obliczenie podatku, należy wpisać "0" (zero). Opisaną metodę autoryzacji rozliczeń mogą stosować małżonkowie składający wspólny PIT-36 lub PIT-37. Małżeńskie zeznanie podatkowe należy opatrzyć danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik, tj. jako pierwszy.

Usługa Twój e-PIT

Usługa twój e-PIT umożliwia złożenie PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 za 2022 r. Podatnicy nie rozliczą jednak w tym trybie przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej.

Twój e-PIT jest częścią serwisu e-Urząd Skarbowy. Posiada, poza polską, także angielską i ukraińską wersję językową. Aby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego, trzeba zalogować się do serwisu (na stronie www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/). Można to zrobić na trzy sposoby. Pierwsza opcja to skorzystanie z login.gov.pl, czyli profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej. Druga możliwość to użycie aplikacji mObywatel. Do jej uruchomienia potrzebny jest profil zaufany. Po aktywacji aplikacji mObywatel należy zeskanować kod QR. Trzecim sposobem logowania jest podanie kilku indywidualnych danych podatkowych. Te dane to: NIP i data urodzenia albo PESEL, kwota przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2022 r. (np. z PIT-11), kwota przychodu z rozliczenia za 2021 r. oraz kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania podatkowego za 2021 r. Osoby, które otrzymały informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczały się samodzielnie, powinny podać kwotę do zapłaty z PIT-40A. Logowanie przy użyciu danych podatkowych jest wykluczone, gdy podatnik nie złożył zeznania podatkowego za 2021 r. albo w złożonym rozliczeniu nie wykazał przychodów, a także gdy kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT za 2021 r. wynosi "0". Aby w takiej sytuacji uzyskać dostęp do usługi Twój e-PIT, trzeba użyć profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej albo aplikacji mObywatel. Jeżeli jest to niemożliwe, pozostaje złożenie zeznania podatkowego samodzielnie w formie papierowej albo elektronicznej (po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo danymi autoryzującymi).


Potwierdzeniem złożenia zeznania PIT przez internet jest UPO.


Zeznania podatkowe udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT są sporządzane na podstawie danych posiadanych przez KAS. Podatnik może je zaakceptować bez zmian lub po wprowadzeniu modyfikacji, np. po podaniu aktualnego rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty podatku. Dozwolony jest również wybór rozliczenia się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Jeżeli do 2 maja 2023 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci udostępnionego PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r., a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 2 maja 2023 r. Automatyczna akceptacja nie jest przewidziana w przypadku PIT-28 i PIT-36 za 2022 r. Jeżeli do 2 maja 2023 r. podatnik nie zaakceptuje lub odrzuci takie rozliczenie, musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Może to zrobić w formie papierowej lub elektronicznej. Podatnik, który PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-38 za 2022 r. złoży w terminie we własnym zakresie, nie musi logować się do serwisu e-Urząd Skarbowy, aby odrzucić rozliczenie udostępnione w ramach usługi Twój e-PIT. Zostanie ono automatycznie anulowane.

Podpis pełnomocnika

Zeznanie podatkowe może w imieniu podatnika podpisać pełnomocnik.

Pełnomocnik musi legitymować się - w zależności od formy złożenia rozliczenia - UPL-1 lub UPL-1P. Podpisanie zeznania podatkowego w imieniu mocodawcy jest niemożliwe na podstawie pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1). Jeżeli pełnomocnik ma podpisać wspólne zeznanie podatkowe małżonków, to oboje (mąż i żona) muszą udzielić mu pełnomocnictwa UPL-1 lub UPL-1P.

UPL-1 jest potrzebne do podpisania rozliczenia przesyłanego przez internet. UPL-1P uprawnia do podpisania zeznania podatkowego składanego w formie papierowej. Pełnomocnictwa te można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Stanowi tak art. 80a Ordynacji podatkowej. UPL-1 w postaci papierowej należy złożyć lub wysłać do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika w sprawach ewidencji podatników i płatników. Papierowe UPL-1P przedkłada się w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika w sprawach podatku dochodowego. W obu przypadkach właściwość organu podatkowego dla osoby fizycznej ustala się zasadniczo według jej miejsca zamieszkania. UPL-1 i UPL-1P składane w formie dokumentu elektronicznego należy przesyłać do Szefa KAS (za pośrednictwem platformy ePUAP, a UPL-1 - także przez e-Urząd Skarbowy). Złożenie UPL-1 jest zwolnione od opłaty skarbowej. Przedłożenie UPL-1P podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek jej zapłaty nie występuje w przypadku udzielenia pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Kwota przychodu autoryzująca e-zeznanie składane w 2023 r.
rozliczenie za 2021 r.kwota przychodu
PIT-28(24)poz. 50
PIT-36(29)poz. 61, 63, 65 lub 125 albo poz. 62, 64, 66 lub 187, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2021 r. jako małżonek
PIT-36L(18)poz. 21 lub poz. 26
PIT-37(28)poz. 36, 38, 40 lub 72 albo poz. 37, 39, 41 lub 106, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2021 r. jako małżonek
PIT-38(15)poz. 24 lub poz. 34
PIT-39(11)poz. 20
PIT-40A(20)poz. 36 lub poz. 38
brak0 (zero)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

Rozporządzenie MF z dnia 22.08.2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 565)


autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 26 (2005) z dnia 2023-03-30

Wydatki na samochody osobowe - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Rozliczenie roczneTwój e-PITPIT-36PIT-37