Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zwrot podatku z PIT za 2022 r. Komornik może zabrać wszystko, ulgę na dzieci i zwrot małżonków

Ewelina Czechowicz

Są sytuacje, kiedy podatnik nie otrzyma zwrotu nadpłaconego podatku z PIT za 2022 r. Kiedy to ma miejsce? Kiedy zwrot podatku może zostać zajęty przez komornika? Czy komornik może zająć ulgę na dzieci? Co w sytuacji, kiedy PIT rozliczamy razem z małżonkiem?

Osoby, które rozliczyły PIT, już miesiąc temu wyczekują zwrotów podatku, dla osób z Kartą Dużej Rodziny zwrot realizowany jest do 30 dni. W sytuacji, kiedy zeznanie zostało wysłane, drogą elektroniczną zwrot powinien nastąpić w terminie do 45 dni. Jednak nie każdy uzyska zwrot podatku. Co dzieje się z naszym zwrotem możemy śledzić w e-Urzędzie skarbowym. Z kolei w czasie wizyty urzędzie  możemy zweryfikować, jakie zajęcia komornicze trafiły do fiskusa. Podatnicy, którzy oczekują zwrotu podatku, rozliczają się jak najszybciej. Szczególnie ci, którzy mogą skorzystać z ulg podatkowych i zwolnień. Nie każdy jednak otrzyma zwrot podatku we wskazanym terminie. Powodów zatrzymania zwrotu podatku może być kilka, jednym z najpopularniejszych są zajęcia komornicze.

5 powodów, dla których warto rozliczyć elektronicznie PIT — PIT.pl

Brak zwrotu podatku – co może być powodem?

Po upływie terminu na zwrot podatku warto sprawdzić, co powoduje opóźnienia. Najlepiej sprawdzić to za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego lub w czasie bezpośredniej wizyty w urzędzie, na którą warto się umówić przez Internet. Przez telefon urzędnik może nie udzielić informacji o powodach braku przelewu nadpłaty z PIT.

Powodów braku zwrotu może być kilka. Mogą to być:

  1. Zaległości podatkowe z innych podatków lub zeznań podatkowych
  2. Niezapłacone mandaty
  3. Postępowanie egzekucyjne prowadzone z uwagi na niezapłaconą opłatę śmieciową czy podatki lokalne
  4. Zły numer rachunku bankowego
  5. Zajęcia komornicze

Jak w terminie otrzymać zwrot podatku z PIT za 2022 rok: 4 kroki i ważne informacje — PIT.pl

Nadpłata z PIT za 2022 r. może w całości być  przekazana na zajęcia komornicze

Podatnicy, którzy największy zwrot otrzymują zwykle z ulgi na dzieci, a mają długi i zajęcia komornicze, które trafiły do fiskusa, mogą nie otrzymać zwrotu podatku. Zajęciu komorniczemu podlega cały zwrot podatku, co wynika z przepisu artykułu 902 Kodeksu postępowania cywilnego – Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Nie ma znaczenia, że zwrot dotyczy ulgi prorodzinnej. Całość nadpłaty zostaje przekazana na poczet zadłużenia.

 

Art. 902. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku 
§ 1. Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Przepisu art. 896 zajęcie w egzekucji z wierzytelności § 2 nie stosuje się.
§ 1(1). Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego nie wywołuje skutku, jeżeli dotyczy dłużnika, który nie jest zaewidencjonowany w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.
§ 1(2). Zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku skierowane do naczelnika urzędu skarbowego jest skuteczne wobec pozostałych naczelników urzędów skarbowych.
§ 2. Dłużnik wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku zawiadamia sądowy organ egzekucyjny o braku swojej właściwości, jeżeli nie jest dłużnikiem wierzytelności. Zdania pierwszego nie stosuje się do naczelnika urzędu skarbowego.
§ 2(1). Do zbiegu egzekucji do wierzytelności z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku dochodzi z chwilą zaistnienia podstaw do zwrotu nadpłaty lub zwrotu podatku. W takim przypadku dłużnik zajętej wierzytelności zawiadamia organy egzekucyjne o zbiegu egzekucji i o dacie dokonania uczestniczących w zbiegu zajęć, z jednoczesnym przekazaniem właściwemu organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych. W przypadku zbiegu egzekucji przepisów art. 773 zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej § 6 i 8 nie stosuje się.
§ 2(2). Przepisów art 773–7732 i art. 774 obowiązki sądowego organu egzekucyjnego przejmującego prowadzenie łącznie egzekucję sądową i administracyjną nie stosuje się, jeżeli dokonane zajęcie dotyczy wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w wysokości nie wyższej niż 100 zł. Dłużnik wierzytelności przekazuje środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, który jako pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organowi egzekucyjnemu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.
§ 2(3). Jeżeli po przekazaniu, o którym mowa w § 22, pozostały środki pieniężne, dłużnik wierzytelności przekazuje je, aż do całkowitego rozliczenia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku, organowi egzekucyjnemu, który jako kolejny dokonał zajęcia nadpłaty i zwrotu podatku, a w razie niemożności ustalenia kolejności – organowi, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.
§ 3. Zawiadomienie o zajęciu nadpłaty i zwrotu podatku oraz inne związane z dokonanym zajęciem dokumenty doręcza się dłużnikowi zajętej wierzytelności przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego albo z użyciem środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 67 zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego § 2c ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane są za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.
§ 4. Nadwyżkę środków pieniężnych uzyskanych z tytułu zajęcia nadpłaty lub zwrotu podatku komornik zwraca bezpośrednio dłużnikowi.
(Dz.U.2021.0.1805 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego)

 

Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków a przekazanie zwrotu podatku komornikowi

Przed zajęciem komorniczym nie uchroni też podatników wspólne rozliczenie małżonków na jednym zeznaniu podatkowym. W sytuacji wspólnego rozliczenia cały zwrot może zostać przekazany komornikowi. Wynika to ze zmian przepisów wprowadzonych w 2022 r.  Zgodnie z dodanym ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. przepisem art. 92 § 3b, istnienie solidarnej wierzytelności o zwrot nadpłaty podatku wynikającej z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej powoduje, że w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków zajęciem zostanie objęta również wierzytelność wspólna małżonków. Ustawodawca uznał, że istnienie solidarnej wierzytelności o zwrot nadpłaty podatku wynikającej z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej uzasadnia przyjęcie, że w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków zajęciem objęta zostanie również wierzytelność wspólna małżonków.

Zajęcie komornicze a zwrot podatku z PIT. Komornik może zabrać wszystko, ulgę na dzieci i zwrot małżonków

Źródło: Shutterstock

Jak wyjaśnia resort finansów: Zgodnie z Konstytucją RP każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Z perspektywy organu egzekucyjnego zajęcie nadpłaty jest niejednokrotnie jedyną możliwością wyegzekwowania zaległości. Minister finansów wskazała też, że generalną zasadą wynikającą z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odrębność opodatkowania osiąganych przez małżonków dochodów. Małżonkowie, składając wspólne zeznanie w podatku dochodowym od osób fizycznych, wyrażają wolę łącznego opodatkowania swoich dochodów, co oznacza wszelkie konsekwencje z tego wynikające. Możliwość wspólnego opodatkowania ma charakter przywileju prawnopodatkowego, a skorzystanie z niego zależy wyłącznie od woli podatników (współmałżonków).

Status zwrotu podatku w e-Urzędzie Skarbowym

Zatem mając na uwadze, że powodów braku zwrotu podatku może być wiele warto sprawdzić, na jakim etapie jest nasz zwrot. W przypadku zajęć informacja o tym, że został przekazany komornikowi będzie znajdowała się w e-Urzędzie Skarbowym. Podatnik może samodzielnie uzyskać informację o:

  1. dacie dokonania zwrotu,
  2. zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe lub
  3. przekazaniu jej do innego odbiorcy, co może mieć miejsce np. w przypadku zajęcia wierzytelności.

W usłudze znajduje się również informacja o sposobie dokonania zwrotu, kwocie naliczonej opłaty pocztowej. W przypadku zwrotu z oprocentowaniem podatnicy otrzymają też informację o kwocie wypłaconego oprocentowania, jeżeli zwrot jest po terminie z winy fiskusa.

Podatki 2022Twój e-PITSkala podatkowaPodatek PIT