Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Programiści i naukowcy, badacze będą mieli lepiej - 5 proc. PIT i CIT

Piotr Szulczewski 08.10.2018 08:53 (aktualizacja: )

Zarówno osoby fizyczne, jak i spółki osobowe i kapitałowe skorzystają na zmianach w prawie podatkowym,  jakie już od 2019 r. mają obowiązywać w zakresie praw własności intelektualnej. Tzw. IP box – czyli pakiet przywilejów podatkowych w obszarze praw własności intelektualnej, nie będzie dotyczył osoby prowadzące działalność badawczo-rozwojową w obszarach, w których wytwarzane mogą być prawa własności intelektualnej. Badania i rozwój w przypadku ulgi nie powinny przy tym kojarzyć się wyłącznie z laboratoriami i instytutami naukowymi.

[aktualizacja 24.10.2018]: » Sejm przyjął ustawę o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów wynikających z prawa własności intelektualnej

Proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie polega na preferencyjnym opodatkowaniu 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej i, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego. Ta ochrona może oznaczać posiadanie patentu do wynalazku, praw do rejestracji, prawo ochronnych.

» Innovation Box, czyli jaki podatek zapłacą firmy z komercjalizacji praw własności intelektualnej?

Łatwiej będzie w przypadku programów komputerowych – samo ich wytworzenie powoduje, że obejmuje je ochrona na podstawie przepisów o prawie autorskim. Zatem wytworzony przez programistę produkt, z którego będzie on uzyskiwał przychody – zarówno ze sprzedaży praw autorskich, jak i np. licencji do niego – będzie kwalifikował się do preferencji podatkowej.   

» Ministerstwo Finansów zaleca interpretacje przepisów dot. IP Box

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest bowiem dochód uzyskany z tytułu należności/opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej.

Warunki dla niższej stawki PIT i CIT

Istnieją dwa podstawowe warunki stosowania 5% podatku.

Po pierwsze, warunkiem koniecznym dla skorzystania z projektowanej preferencji jest wymóg prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej bezpośrednio związanej z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Innymi słowy, wyłącznie wydatki poniesione na działalność badawczo-rozwojową(badawczą lub rozwojową, bo może to być wyłącznie jedna z nich) – będą dawały odpowiednie prawo do preferencyjnego opodatkowania dochodu.

Po drugie, podatnik, który będzie chciał skorzystać z projektowanej preferencji będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw IP powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Tylko część dochodu ze stawką 5%, reszta - według standardowej. Haczyk na działalność twórczą?

Aby obliczyć podatek, stosuje się wzór: (Dochód z kwalifikowaego prawa – pkt2) x wskaźnik  (pkt 1) = kwalifikowany dochód x 5% = podatek do zapłaty, i tak:

  1. Wskaźnik opiera się o kilka zmiennych. Na jego podwyższenie mają na niego wpływ prowadzona działalność badawo-rozwojowa lub nabycie wyników takich prac, a obniżają go nabycie tych wyników od podmiotu powiązanego lub nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Ostateczny wynik mnożony jest przez 1,3.
  2. Tymczasem dochodem z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony  dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie w jakim został  osiągnięty:
    1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
    2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
    3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
    4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Należy podkreślić, że stosowanie tej ulgi od 2019 r. (niższej stawki podatku do kwalifikowanych dochodów) będzie prawem, a nie obowiązkiem podatnika. Będzie ono bowiem generowało szereg obowiązków księgowych, których podatnicy nie muszą być zainteresowani wykonywać.

CITPłatnik PITKosztyOdliczenia w PITRozliczenie roczne