Pobierz e-pity 2022

Kody tytułów ubezpieczeń 2022-2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:04 (aktualizacja: )

Kody tytułów ubezpieczeń 2023

Kody ubezpieczeń stanowią podstawę zgłoszeń w ZUS. Na podstawie kodów ubezpieczeniowych organ identyfikuje ubezpieczonego lub płatnika składek oraz klasyfikuje w ramach grup składkowych. Wybór prawidłowego kodu ubezpieczeniowego obciąża podlegającego ubezpieczeniu lub płatnika, stąd też tak istotna jest znajomość oraz posługiwanie się kodami ZUS przy rejestracji oraz zmianach tytułów ubezpieczeń w ZUS.

Od 1 stycznia 2023 r. nowy tytuł do ubezpieczeń

Od 1 stycznia 2023 r. komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie objęty obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. Dla celów tych ubezpieczeń jest on osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Więcej w artykule ,,Od 1 stycznia 2023 r. nowy tytuł do ubezpieczeń".

Kody tytułów ubezpieczeń - zmiany Polskiego  Ładu

W odpowiedzi na zmiany Polskiego Ładu płatnicy składek w 2022 roku zobowiązani byli do dokonywania rozliczeń na nowych drukach ZUS DRA i RCA. To jednak nie wszystko. Zmianie uległy również niektóre kody tytułów ubezpieczeń. Przedstawiamy pełną listę kodów obowiązujących od stycznia 2022 roku. Więcej na ten temat w artykule ,,Lista kodów tytułów ubezpieczeń obowiązujących od stycznia 2022 roku".

Kody tytułów ubezpieczeń obowiązujące w latach 2022-2023

Wszystkie aktualnie obowiązujące kody tytułów ubezpieczeń przedstawia strona znajdująca się pod poniższą grafiką:

Kody tytułów ubezpieczeń 2022

Źródło: legislacja.gov.pl.

 

Kody ubezpieczeniowe obowiązujące do końca 2021 roku

Sprawdź kody wykorzystywane przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych:

 1. Kod tytułu ubezpieczenia - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

1) ustalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty
2) stopień niepełnosprawności

 1. Kod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa
 2. Kod pracy w szczególnych warunkach
 1. Kod pracy o szczególnym charakterze
 1. Kod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 2. Kod stopnia niepełnosprawności
 3. Kod rodzaju uprawnienia

 1. Kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego
 2. Kod przyczyny wyrejestrowania płatnika
 3. Typ identyfikator
 4. Kod świadczenia/przerwy
 5. Kod terminu przesyłania deklaracji i raportów
 6. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia
  emerytalne i rentowe
 7. Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego
Kody ubezpieczeniowePodmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem

01 10

pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu

01 11

pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

01 12

osoba pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia

01 13

pracownik, za którego płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

01 20

pracownik młodociany

01 24

były pracownik mianowany lub były urzędnik służby cywilnej, z którym został rozwiązany stosunek pracy, pobierający świadczenie pieniężne za okres po ustaniu zatrudnienia

01 25

pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z 27.03.1972, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 05, t. 1, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (EWG) nr 574/72” albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 987/2009”

01 26

racownik podlegający ubezpieczeniomspołecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegający ubezpieczeniuzdrowotnemu, opłacający składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

02 00

osoba wykonująca pracę nakładczą

02 13

osoba wykonująca pracę nakładczą, za którą płatnik składek skorzystał z dofinansowania składek na ubezpieczeniaspołeczne ze środków budżetu państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 2, 3 lub 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

03 10

członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną

03 20

osoba wykonująca pracę w spółdzielni lub w gospodarstwie rolnym spółdzielni na innej podstawie niż stosunek pracy, niebędąca jej członkiem i wynagradzana według zasad obowiązujących członków spółdzielni, w tym kandydat na członka spółdzielni

04 11

osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług

04 17

osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

04 21

osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług

04 24

osoba współpracująca z osobą wykonującą umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

04 26

osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

04 28

osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie usług, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opłacająca składki na własne ubezpieczenia w przypadku określonym w art. 109 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 987/2009

04 30

osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wyższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

04 31

osoba sprawująca opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia stanowi nadwyżka ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę

05 10

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, oraz osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

05 11

osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność

05 12

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60 % kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

05 13

osoba niepełnosprawna, która po raz pierwszy podjęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i skorzystała z dofinansowania składek na ubezpieczenia społeczne ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 25 ust. 3b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2008 r., a obecnie ma obowiązek dopłaty składek i przekazuje po dniu 30 czerwca 2008 r. dokumenty rozliczeniowe korygujące za okres do grudnia 2007 r.

05 20

twórca

05 21

artysta

05 40

osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu

05 43

wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej

05 44

osoba prowadząca pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

05 45

osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, z mocy przepisów szczególnych niepodlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu

05 70

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia

05 72

osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia

05 80osoba prowadząca pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego
05 81

osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego

06 10

poseł lub senator pobierający uposażenie

07 10

stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu ubezpieczeniomspołecznym oraz ubezpieczeniuzdrowotnemu albo wyłącznie ubezpieczeniuzdrowotnemu

07 20

stypendysta sportowy pobierający stypendium podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniom społecznym

08 00

osoba wykonująca odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

09 10

osoba bezrobotna pobierająca zasiłek dla bezrobotnych, osoba pobierająca świadczenie integracyjne

09 11

osoba bezrobotna niepobierająca zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium

09 20

osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które została skierowana przez powiatowy urząd pracy lub inny niż powiatowy urząd pracy podmiot kierujący oraz osoba pobierająca stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych

09 40

osoba zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

09 41

osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

10 10

duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

10 11

duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od minimalnej podstawy oraz od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru, należną za okres do dnia 31 marca 2004 r.

10 12

duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, opłacający składkę od zadeklarowanej nadwyżki ponad minimalną podstawę wymiaru

10 20

duchowny, nieprowadzący pozarolniczej działalności gospodarczej, będący członkiem zakonu kontemplacyjno-klauzurowego lub misjonarzem, opłacający składkę od minimalnej podstawy wymiaru

10 50

alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant i juniorysta, podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

11 10

żołnierz niezawodowy w służbie czynnej

11 11

osoba odbywająca służbę zastępczą

11 12

osoba odbywająca nadterminową zasadniczą służbę wojskową

11 13

osoba odbywająca okresową służbę wojskową

11 14

funkcjonariusz w służbie kandydackiej oraz kandydat na żołnierza zawodowego

11 20

żołnierz zawodowy

11 30

funkcjonariusz Policji

11 31

funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

11 32

funkcjonariusz Straży Granicznej

11 33

funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej

11 34

funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej

11 35

funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego albo Biura Ochrony Rządu
11 40

funkcjonariusz Służby Więziennej

11 50

osoba w stanie spoczynku pobierająca uposażenie

11 51

osoba pobierająca uposażenie rodzinne

11 52

osoba pobierająca uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenia pieniężne o takim samym charakterze

11 53

żołnierz lub funkcjonariusz, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku ze zwolnieniem ze służby lub utratą prawa do emerytury bądź renty

12 11

osoba przebywająca na urlopie wychowawczym

12 50

osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność

12 60

osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca

12 70

osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą

12 80

osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna

12 90

osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu

12 40

osoba pobierająca zasiłek macierzyński

13 10

osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu innego niż kolejowy

13 20

osoba pobierająca zasiłek socjalny na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia

13 21

osoba, która na podstawie odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy pobiera świadczenie socjalne wypłacane w czasie urlopu kolejowego

13 22

osoba pobierająca świadczenie socjalne w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

14 22

świadczeniobiorca, za którego jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek opłacać składki

18 11

student lub uczestnik studiów doktoranckich, za którego szkoła wyższa lub jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne

18 30

słuchacz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

19 00

osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

19 10

osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

20 10

sędzia

20 20

prokurator, ławnik sądowy, aplikant Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

20 30

sędzia lub prokurator, za którego jest obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku służbowego

21 10

dziecko lub uczeń niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

21 20

słuchacz zakładu kształcenia nauczycieli niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

22 10

kombatant, za którego składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek opłacać Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

22 30

osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu uprawnienia do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub prawomocnego orzeczenia sądu

22 40

członek rady nadzorczej podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

22 41

członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu

22 42

członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu

24 10

osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25 00

emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

25 01

emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest przez świadczeniobiorcę

25 10

emeryt lub rencista zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej, którego składka na ubezpieczenie zdrowotne jest finansowana z budżetu państwa

25 11

emeryt lub rencista zamieszkały w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), którego składka na ubezpieczenie zdrowotne finansowana jest z budżetu państwa

26 00

osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

26 01

osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

27 00

osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej

27 01

osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

30 00

osoba, za którą należy rozliczyć i opłacić składki lub należne świadczenia w dokumentach rozliczeniowych składanych nie wcześniej niż za następny miesiąc, po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

50 00

inny tytuł do ubezpieczeń

Kody ubezpieczenioweUstalone bądź nieustalone prawo do emerytury lub renty

0

osoba, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty

1

osoba, która ma ustalone prawo do emerytury

2

osoba, która ma ustalone prawo do renty

Kody ubezpieczenioweStopień niepełnosprawności

0

osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności lub osoba, która posiada orzeczenie i nie przedłożyła go płatnikowi składek

1

osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2

osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3osoba, która przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
4osoba, która przedłożyła płatnikowi orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku ż ycia
Kody ubezpieczenioweKod stopnia pokrewieństwa/powinowactwa

01

małżonek

11

dziecko własne, przysposobione lub dziecko małżonka

21

wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka

30

matka

31

ojciec

32

macocha

33

ojczym

40

babka

41

dziadek

50

osoby przysposabiające osoby ubezpieczone

60

inni wstępni pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym

Kody ubezpieczenioweKod pracy w szczególnych warunkach

01

prace bezpośrednio przy przeróbce mechanicznej węgla oraz rud metali lub ich wzbogacaniu

02

prace udostępniające lub eksploatacyjne związane z urabianiem minerałów skalnych

03

prace pod ziemią bezpośrednio przy drążeniu tuneli w górotworze

04

prace bezpośrednio przy zalewaniu form odlewniczych, transportowaniu naczyń odlewniczych z płynnym, rozgrzanym materiałem (żeliwo, staliwo, metale nieżelazne i ich stopy)

05

prace bezpośrednio przy ręcznej obróbce wykańczającej odlewy: usuwanie elementów układu wlewowego, ścinanie, szlifowanie powierzchni odlewów oraz ich malowanie na gorąco

06

prace bezpośrednio przy obsłudze wielkich pieców oraz pieców stalowniczych lub odlewniczych

07

prace murarskie bezpośrednio w piecach hutniczych, odlewniczych, bateriach koksowniczych oraz w piecach do produkcji materiałów ceramicznych

08

prace bezpośrednio przy ręcznym zestawianiu surowców lub ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła

09

prace bezpośrednio przy kuciu ręcznym w kuźniach

10

prace bezpośrednio przy obsłudze agregatów i urządzeń do produkcji metali nieżelaznych

11

prace bezpośrednio przy obsłudze ciągów walcowniczych: przygotowanie, dozorowanie pracy walców lub samotoków, ingerencja przy wypadaniu i zaklinowaniu materiałów

12

prace przy obsłudze dźwignic bezpośrednio przy wytapianiu surówki, stopów żelaza lub metali nieżelaznych

13

prace bezpośrednio przy produkcji koksu w bateriach koksowniczych

14

prace bezpośrednio przy wypychaniu koksu z baterii koksowniczych, gaszeniu lub sortowaniu koksu

15

prace bezpośrednio przy produkcji materiałów formierskich lub izolacyjnoegzotermicznych używanych w odlewnictwie i hutnictwie

16

prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub wyładunku pieców komorowych wyrobami ogniotrwałymi

17

prace bezpośrednio przy ręcznym załadunku lub rozładunku gorących wyrobów ceramicznych

18

prace bezpośrednio przy formowaniu wyrobów ogniotrwałych wielkogabarytowych przy użyciu ręcznych narzędzi wibracyjnych

19

prace przy ręcznym formowaniu, odlewaniu, czyszczeniu lub szkliwieniu wyrobów ceramicznych

20

prace nurka lub kesoniarza, prace w komorach hiperbarycznych

21

prace fizyczne ciężkie bezpośrednio przy przeładunku w ładowniach statku

22

prace rybaków morskich

23

prace na statkach żeglugi morskiej

24

prace na morskich platformach wiertniczych

25

prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy

26

prace bezpośrednio przy obsłudze urządzeń wiertniczych i wydobywczych przy poszukiwaniu złóż ropy naftowej lub gazu ziemnego

27

prace bezpośrednio przy obróbce odwiertów w górnictwie otworowym: ropy naftowej lub gazu ziemnego

28

prace bezpośrednio przy spawaniu łukowym lub cięciu termicznym w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze, z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

29

prace bezpośrednio przy malowaniu, nitowaniu lub montowaniu elementów wyposażenia w pomieszczeniach o bardzo małej kubaturze z utrudnioną wentylacją (podwójne dna statków, zbiorniki, rury itp.)

30

prace wewnątrz cystern, kotłów, a także zbiorników o bardzo małej kubaturze po substancjach niebezpiecznych

31

prace przy ręcznym układaniu na gorąco nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

32

prace bezpośrednio przy przetwórstwie materiałów zawierających azbest lub prace rozbiórkowe związane z ich usuwaniem

33

prace garbarskie bezpośrednio przy obróbce mokrych skór

34

prace bezpośrednio przy zrywce lub ręcznej ścince drzew przenośną pilarką z piłą łańcuchową

35

prace w pomieszczeniach o narzuconej technologią temperaturze powietrza poniżej 0 °C

36

prace fizyczne ciężkie w podziemnych kanałach ściekowych

37

prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym

38

prace przy wywozie nieczystości stałych i płynnych oraz prace na wysypiskach i wylewiskach nieczystości związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym

39

prace przy kuciu ręcznym w kuźniach przemysłowych oraz obsłudze młotów mechanicznych

40

prace przy produkcji węglików spiekanych, elektrod, rud i walczaków oraz żelazostopów

Kody ubezpieczenioweKod pracy o szczególnym charakterze

01

prace pilotów statków powietrznych (pilot, instruktor)

02

prace kontrolerów ruchu lotniczego

03

prace mechaników lotniczych związane z bezpośrednią obsługą potwierdzającą bezpieczeństwo statków powietrznych na płycie lotniska

04

prace nawigatorów na statkach morskich oraz pilotów morskich

05

prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista zakładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kierowników pociągów

06

prace bezpośrednio przy ustawianiu drogi przebiegu pociągów i pojazdów metra (dyżurny ruchu, nastawniczy, manewrowy, ustawiacz, zwrotniczy, rewident taboru bezpośrednio potwierdzający bezpieczeństwo pociągu, dyspozytor ruchu metra, dyżurny ruchu i stacji metra)

07

prace funkcjonariuszy straży ochrony kolei

08

prace kierowców autobusów, trolejbusów oraz motorniczych tramwajów w transporcie publicznym

09

prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych

10

prace kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wymagające oznakowania pojazdu tablicą ostrzegawczą barwy pomarańczowej, zgodnie z przepisami Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

11

prace operatorów reaktorów jądrowych

12

prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi których są wymagane uprawnienia kategorii IŻ lub równorzędne, oraz dźwignic portowych lub stoczniowych

13

prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

14

prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

15

prace bezpośrednio przy produkcji materiałów wybuchowych, środków strzałowych, wyrobów pirotechnicznych oraz ich konfekcjonowaniu

16

prace bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną

17

prace elektromonterów bezpośrednio przy usuwaniu awarii oraz eksploatacji napowietrznych sieci elektroenergetycznych w warunkach prac pod napięciem

18

prace członków zespołów ratownictwa medycznego

19

prace członków zawodowych ekip ratownictwa (chemicznego, górskiego, morskiego, górnictwa otworowego)

20

prace pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380), uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych

21

prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109, z późn. zm.)

22

prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)

23

prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.)

24

prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru

Kody ubezpieczenioweKod oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

01R

Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu

02R

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy

03R

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie

04R

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

05R

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi

06R

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

07R

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie

08R

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu

09R

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie

10R

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku

11R

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku

12R

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

13R

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach

14R

prace przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi spowodować awarię techniczną z poważnymi skutkami dla bezpieczeństwa publicznego

15R

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu

16R

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie

Kody ubezpieczenioweKod stopnia niepełnosprawności

0

osoba nieposiadająca orzeczenia o niepełnosprawności

1

osoba posiadająca orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności

2

osoba posiadająca orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

3

osoba posiadająca orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

4

osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16. roku życia

Kody ubezpieczenioweKod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego

100

ustanie tytułu do ubezpieczeń/ubezpieczenia

500

zgon osoby ubezpieczonej

600

inna przyczyna wyrejestrowania

700

zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

800wyrejestrowanie pracownika w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę w trybie art. 23(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).
Kody ubezpieczenioweKod przyczyny wyrejestrowania płatnika

111

zaprzestanie prowadzenia pozarolniczej działalności

115

postanowienie sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego

117

zgon płatnika składek

210

zawieszenie wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej

211

wykreślenie z rejestru, ewidencji lub skreślenie z listy

311

decyzja właściwego organu o likwidacji płatnika składek będącego jednostką sektora finansów publicznych

350

wyrejestrowanie z ubezpieczeń ostatniej osoby, za którą płatnik miał obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych

600

inna przyczyna wyrejestrowania

Kody ubezpieczenioweTyp identyfikatora

P

PESEL

N

NIP

R

REGON

1

dowód osobisty

2

paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela UE

Kody ubezpieczenioweKod świadczenia/przerwy
Przerwa w opłacaniu składek:

111

urlop bezpłatny

121

urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 2 Kodeksu pracy

122

urlop wychowawczy udzielony na podstawie art. 186 § 3 Kodeksu pracy

151

okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku

152

okres nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Rodzaj świadczenia:
212

zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia chorobowego

214

zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego

215

wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia chorobowego

216

wyrównanie zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego

Rodzaj świadczenia i przerwy:
311

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

312

zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

313

zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego

314

zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

315

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

316

wyrównanie zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego

317

wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego

318

wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

319

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

320

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

321

świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego

322

świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego

323

wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia chorobowego

324

wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego

325

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

326

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

327

zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

328

wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

329

podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego

331

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

332

wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

335

wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

336

wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

350

inne świadczenia/przerwy

Kody ubezpieczenioweKod terminu przesyłania deklaracji i raportów

1

dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni

2

dla deklaracji składanych do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni

3

dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (kodu nie stosują płatnicy, dla których ma zastosowanie kod „4”)

4

dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni przez wspólników spółek (jednoosobowych z ograniczoną odpowiedzialnością, cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich), którzy opłacają składki wyłącznie za siebie, natomiast spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby, podlegające z tego tytułu ubezpieczeniom, oraz przez osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu zdrowotnemu

5

dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne

Kody ubezpieczenioweKod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1

w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał ubezpieczony

2

w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał płatnik składek

3

w przypadku gdy informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Kody ubezpieczenioweKod rodzaju uprawnienia

11

wpis do ewidencji, na listę lub do rejestru

31

koncesja

32

zezwolenie

34

decyzja

40

uprawnienie inne niż wymienione wyżej

Kody numerów identyfikatorów deklaracji rozliczeniowych i imiennego raportu miesięcznego:

1) 01 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego

02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
 

2) w przypadku:

 1. powiatowych urzędów pracy, za bezrobotnych oraz osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy,
 2. wojskowych biur emerytalnych, Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej, za emerytów i rencistów,
 3. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej albo wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, za które opłacane są składki,
 4. banków rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z zagranicy,
 5. innych podmiotów rozliczających składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku dokonywania wypłat emerytury lub renty z zagranicy,
 6. instytucji rozliczającej składki na ubezpieczenie zdrowotne, dokonującej wypłaty renty strukturalnej zgodnie z przepisami o rentach strukturalnych i przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Gwarancji Rolnej oraz przepisami o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 7. centrum integracji społecznej za osoby pobierające świadczenie integracyjne,

51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygująceg
 

3) w przypadku ZUS za emerytów i rencistów oraz osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne:
51 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
52-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
 

4) w przypadku sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których powstał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne:
70 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
71-79 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
 

5) w przypadku deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego za dany miesiąc kalendarzowy, składanych przez syndyka upadłości za okres od dnia ogłoszenia upadłości:
80 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
81-89 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
 

6) w przypadku płatników składek opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, składających za dany miesiąc więcej niż jedną deklarację rozliczeniową z różnymi kodami tytułu ubezpieczenia:
01 - dla pierwszej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
02-39 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 01
40 - dla drugiej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 40
51 - dla trzeciej deklaracji rozliczeniowej składanej za dany miesiąc
52-69 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej składanej do deklaracji oznaczonej numerem 51
 

7) w przypadku płatników składek zobowiązanych do sporządzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobę sprawującą opiekę nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3:
40 - dla deklaracji rozliczeniowej i imiennego raportu miesięcznego
41-49 włącznie - dla deklaracji rozliczeniowej korygującej i imiennego raportu miesięcznego korygującego
Numer imiennego raportu miesięcznego powinien być zgodny z numerem deklaracji rozliczeniowej, do której jest dołączony
 

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. 2021 poz. 2366).

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie kody tytułów ubezpieczeń w 2023 roku?

Za sprawą Polskiego Ładu zmianie uległy niektóre kody tytułów ubezpieczeń. Obowiązują one od ...

2. Czy Polski Ład zmienił kody tytułów ubezpieczeń?

Tak, Polski Ład zmienił niektóre kody tytułów ubezpieczeń. Mowa m.in. o kodach tytułów ubezpieczeń tj. wyrazy 09 41 ...