Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

1,5 proc. dla OPP

Organizacje pożytku publicznego 2022/2023

Piotr Szulczewski 04.12.2018 23:10 (aktualizacja: )

Jednym z celów złożenia deklaracji podatkowej PIT jest przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwoty 1,5% podatku, jaki ostatecznie podatnik ma do zapłaty na rzecz organu podatkowego.

1,5% podatku przekazać można z deklaracji PIT-28, PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-38 i PIT-39. Osoby, za które deklarację podatkową sporządza organ rentowy – PIT-40A – oświadczenie o wybranej organizacji pożytku publicznego składają na formularzu PIT/OP.

1% na rzecz OPP

Źródło: shutterstock

1,5% podatku przekazać można również na korekcie deklaracji podatkowej, złożonej nie później niż w ciągu miesiąca od daty ostatecznej na rozliczenie podatkowe. Jeżeli podatnik złożył deklarację podatkową przed terminem, to korekty może dokonać w odpowiednio dłuższym czasie, ostatecznie informacja musi trafić w terminie miesiąca od ostatecznej daty rozliczenia podatkowego. Aby 1,5% był przekazany, obowiązuje zatem zasada:

  • PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-OP – należy złożyć z wypełnionym 1,5% do 02 maja, a korektę – do 02 czerwca 2023 r.

Pamiętajmy, że korektą zeznania podatkowego jest również dopisanie OPP, którą w pierwotnej deklaracji PIT w ogóle pominięto. 

Dodatkowym warunkiem przekazania 1,5% jest zapłata podatku z deklaracji PIT. Jeżeli z deklaracji wynika zwrot podatku – 1,5% zostanie przekazany bez dodatkowych problemów, ale jeśli z deklaracji PIT wynika podatek do zapłaty, to aby został on przekazany OPP podatnik musi zapłacić podatek nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Za zapłacony podatek, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się również pozostającą do zapłaty drobną zaległość podatkową, której wysokość nie przekracza 8,70 zł.  

Dane do przekazania 1,5% na rzecz wybranej organizacji

W informacji podać należy numer KRS organizacji. Dodatkowe dane to oświadczenie, czy wyrażana jest zgoda na udostępnienie otrzymującemu 1,5% danych o przekazującym 1,5% podatku oraz cel szczególny, na który wykorzystany ma zostać 1,5%. Cel nie jest obligatoryjnym – można go podać ale nie trzeba. Podobnie zresztą organizacja pożytku publicznego jedynie może, lecz nie ma takiego obowiązku, by 1,5% podatku wykorzystać na określony w oświadczeniu podatnika cel. Podatnik samodzielnie musi również podać kwotę, jaką w ramach akcji 1,5% przekazuje na rzecz wybranego OPP. Dopuszczalne jest podanie zarówno kwoty równej 1,5% jak i kwoty mniejszej, nie można natomiast podać kwoty przekraczającej 1,5%, wówczas oświadczenie nie zostanie przyjęte.

Obowiązuje zasada – jedna deklaracja pozwala przekazać 1,5% na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że kwoty 1,5% nie można podzielić. Jeśli jednak podatnik składa wiele deklaracji PIT, to nic nie stoi na przeszkodzie, by na każdej z nich podał inną deklarację, w takim przypadku każde z oświadczeń dotyczy innego PIT i możliwe jest działanie na rzecz wielu OPP.

Wykaz organizacji uprawnionych do 1,5% z PIT

1,5% trafić może wyłącznie do organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego. Do takich nalezą organizacje znajdujące się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Instytut Wolności. Wykaz zawiera organizacje posiadające status OPP na dzień 30 listopada i publikowany jest nie później niż 15 grudnia. Wykaz może ulegać modyfikacjom związanym np. z utratą statusu lub uzyskaniem go po czasie.

Kwota 1,5% podatku trafia do OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

1,5% nie zostanie przekazany jeśli:

  1. organizacja nie podała numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1,5% podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;
  2. organizacja została usunięta z wykazu Dyrektora NIW
  3. podatnik we wniosku dotyczącym przekazania 1,5% podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz organizacji pożytku publicznego (czyli gdy pomylił się co do numeru KRS).

1 procent dla OPPRozliczenie roczne