Program do rozliczenia PIT-11, PIT-8C, PIT-4R

wersja na Windows

Przyciks pobierania programu e-pity Płatnika

3 deklaracje za darmo!

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

PIT-11

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:45 (aktualizacja: )

PIT-11 to informacja o dochodach podatnika, którą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. W 2023 roku płatnik zobowiązany jest do przesłania informacji PIT-11 po jednym egzemplarzu do obu tych podmiotów. Termin przesłania PIT-11 za 2022 rok uzależniony jest od tego, do kogo płatnik wysyła druk - do podatnika, czy Urzedu Skarbowego. Warto podkreślić, że dla wystawiania informacji PIT-11, decydującą jest data wypłaty wynagrodzenia podatnikowi, a nie data faktycznego okresu jego zatrudnienia. 

» MF: Przewodnik dla podatnika po oświadczeniu PIT-2. Zmiany 2022

PIT-11 w wersji 29 za 2022 rok

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór druku PIT-11 do rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. Od stycznia 2023 roku zastosowanie będzie miał nowy wzór druku PIT-11. Wersja 29. zastąpi wersję 28., która nie zawiera zmian wprowadzonych Polskim Ładem 2.0. Więcej w artykule ,,MF przygotowało nowy druk PIT-11 (29). Modyfikacje dotyczą Polskiego Ładu". 

 

Informacja PIT-11 do podatnika i US
Źródło: shutterstock.com

Mając na uwadze, że przy wystawianiu PIT-11 kluczowa jest data wypłaty wynagrodzenia sprawdzić należy, czy zatrudniony przekazał oświadczenie o niekorzystaniu ze zwolnienia z podatku. Jeśli:

 • podatnik oświadczenie złożył i przychód łączny z tych tytułów nie przekroczył 120.000 zł - przychody wykazać należy w poz. 86-88. Składki ZUS i zdrowotne opłacane za okres, w którym tego rodzaju wypłaty następowały, trafią do poz. 71 i 74. 
 • podatnik nie złożył oświadczenia o stosowaniu zwolnienia z podatku - wynagrodzenie trafia do wieszy 2 i 6 części E.

Jeśli oświadczenie zostało złożone, a wynagrodzenie podatnika przekroczyło 120.00 zł - wówczas poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przekroczenia limitu od wypłat pobiera się zaliczki na podatek i kwoty przychodu trafiają  do wierszy 2 i 6 części E. 

Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Natomiast jeśli podatnik ukończył 26 r.ż., to wypłaty po tej dacie wpisać należy do wierszy 1 i 5 PIT-11. 

» Jak poprawnie wypełnić PIT-11 dla pracownika ze zwolnieniem dla młodych do 26. r.ż.?

Składki ZUS i zdrowotne od wypłat, które trafiły do cz. E (czyli tych opodatkowanych) podlegają rozliczeniu podatkowemu (odlicza się je odpowiednio od dochodu lub podatku). 

PIT-11 za 2022 r. - część E, F, G PIT-11

Wypłacający świadczenia, którzy nie pełnią roli płatników, muszą wypełnić część F i G. 

W części F informacji PIT-11 wykazać należy przychody, od których nie należało pobierać zaliczek na podatek, a obowiązek zapłaty podatku ciąży bezpośrednio na podatniku. Znajdą się tutaj wypłaty z tytułu:

 • zasiłku chorobowego wypłacanego przez zleceniodawców,
 • wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu umów o pracy przy zbiorach,
 • upominki wręczanych w związku z promocją i reklamą przekazującego (gdy wartość jednorazowa świadczenia przekroczy  200 zł), 
 • świadczenia wręczane kupującemu nie będące tzw. sprzedażą premiową
 • świadczenia z tytułu uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i autobusowego,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz członków rodzin pracowników lub byłych pracowników

W części F nie wykazujemy świadczeń w ogóle zwolnionych z podatku, przekazywanych przez wypłacających.

W części G znajdują się:

 1. stypendia o wartości rocznie nie przekraczającej 3800 zł - dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych; inne rodzaje stypendiów, albo kwoty z tych tytułów pochodzące i przekraczające rocznie 3800 zł trafiają w część C (inne źródła przychodów),
 2.  dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2.   podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem;
 3. otrzymywane z zagranicy:
  1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
  2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
  3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

4. Wynagrodzenia z umowy zlecenie i pracę, wypłacane osobom do ukończenia 26 r.ż. do limitu przychodu 85.528 zł. 

PIT-11 a PIT-40A

Nie można przygotowywać rocznego obliczenia podatku PIT-40 za pracowników. Jedynie organy rentowe mogą wystawiać PIT-40A za emerytów i rencistów i innych podatników otrzymujących świadczenia za ich pośrednictwem. Pozostałe jednostki i pracodawcy takiej możliwości nie mają - muszą przygotować PIT-11.

Uwaga! Nie każdy otrzyma PIT-40A z ZUS - zmiany od 2021 roku

Od 2021 roku ZUS wyśle do podatników mniej informacji PIT-40A/11A. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o PIT i CIT z 5 czerwca. << Sprawdź, kiedy nie dostaniesz PIT od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Na PIT-11 nie ujmuje się wypłat z tytułu umów zlecenie i innych umów rozliczanych w ramach działalności wykonywanej osobiście, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Podatek w takim przypadku pobierany jest ryczałtowo – w kwocie 17% przychodu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania.

Płatnik PIT-11
PIT-11 przesyła:Podstawa wystawienia PIT-11
Zakład pracyprzychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.
Zleceniodawcaprzychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, 
b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;
Nabywca praw autorskichprzychody z praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.
Korzystający z działalności wykonywanej osobiścieprzychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
Organ arbitrażowyprzychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi
Odpowiednie organy i urzędyprzychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (do PIT-11 należy wypełnić załącznik PIT-R)
Osoby prawneprzychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych
Podmioty zatrudniająceprzychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne; inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolnąPrzychody z tytułu dokonywanych na rzecz członków spółdzielni lub ich domowników wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni, a także uzyskiwanych od spółdzielni przez te osoby zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.
Organy rentoweod wypłacanych bezpośrednio przez te organy emerytur i rent, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent strukturalnych oraz rent socjalnych – informacja PIT-11A (lub PIT-40A);
Osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, które dokonują wypłaty emerytur i rent z zagranicyod wypłacanych przez nie emerytur i rent
Jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjneod wypłacanych przez nie stypendiów
Biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczychod świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Areszty śledcze oraz zakłady karneod należności za pracę przypadającej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym
Spółdzielnieod oprocentowania wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczonego w ciężar kosztów spółdzielni
Oddziały Wojskowej Agencji Mieszkaniowejod wypłacanych żołnierzom świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Centrum integracji społecznejod wypłacanych świadczeń integracyjnych i motywacyjnej premii integracyjnej, przyznanych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.),
Podmiot przyjmujący na praktykę absolwenckąod świadczeń pieniężnych wypłacanych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich
Komornik sądowy lub podmiot niebędący następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący zobowiązaniaprzychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, dokonujących tych wypłat ze stosunku pracy
DeklaracjaPobierzOpis deklaracji
PIT-11 (29)aktywny skoroszyt excellInformacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Źródło: opracowanie własne PIT.pl

PIT-11 za 2022 r. a PIT-8C

PIT-11 stał się informacją, w której wykazywane są kwoty przychodów z innych źródeł. Chodzi o take przypadki, gdzie osoba wypłacająca nie pełni roli płatnika podatku, lecz jednoczesnie zobowiązana jest do przygotowania informacji o wypłaconym wynagrodzeniu. Rozliczenie podatku z takich tytułów nie ciazy na wypłacającym, lecz na podatniku. PIT-11 przekazany musi być w tych przypadkach w takich samych terminach co u płatników i w takiej samej formie, co w pozostałych przypadkach.

Najlepszy sposób na wystawianie PIT-ów.

Dzięki programowi e-pity Płatnika w prosty i łatwy sposób wystawisz deklaracje PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR , PIT-R oraz IFT-1/IFT-1R.

Organy rentowe i PIT-11A

W przypadku organów rentowych wypłaty dotyczyć mogą emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych i zasiłków przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych

Standardowo organy nie wysyłają PIT-11A tylko PIT-40A, czyli roczne rozliczenie podatku. Inaczej jest w przypadku podatników:

 • w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek przez organ rentowy;
 • którym zaliczki były ustalane dla osób rozliczających się wspólnie lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z takiego zamiaru opodatkowania
 • w stosunku do których, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy;
 • którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W tych przypadkach organ rentowy wystawi PIT-11A. Ponadto PIT-11A wystąpi w przypadkach wypłat przez organ rentowy kwot innych niż emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, renty strukturalne oraz renty socjalne.

Organy rentowe wystawią PIT-11A np. przy wypłacie zasiłków z ubezpieczenia społecznego lub świadczeń zwolnionych z opodatkowania. Podobnie PIT-11A wystawiony będzie z tytułu:

 • rent przyznanych na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,
 • rent wypłaconych osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 • dochodów z tytułu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów.

Terminy wysyłki informacji PIT-11

Druki PIT-11 płatnik sporządza wyłącznie elektronicznie i wysyła je do końca stycznia do urzędu skarbowego

Druki PIT-11 dla podatników, płatnik sporządza do końca lutego w dowolnej formie (elektronicznie lub drukowane i podpisane tradycyjnie lub poprzez nadruk z imieniem, nazwiskiem i stanowiskiem służbowym). 

Najczęściej zadawane pytania

1. Co to jest PIT-11?

PIT-11 to formularz do rozliczenia za 2022 r. PIT-11 pracownik otrzymuje od swojego pracodawcy przed końcem lutego danego roku. Jest to informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Wzór w wersji 29 obowiązujący od dnia 1 lipca 2022 r.

2. Czym się różni PIT-11 od 37?

PIT-11 to informacja podatkowa, którą pracodawca lub zleceniodawca (płatnik zaliczek na podatek PIT) - składa do urzędu skarbowego przed końcem stycznia, a potem do końca lutego przekazuje swojemu pracownikowi. Na podstawie informacji PIT-11 pracownik/etatowiec wypełnia swoje rozliczenie roczne PIT-37, obliczając zwrot podatku.

3. Do kiedy należy rozliczyć PIT-11?

Płatnik podatku PIT do końca stycznia musi przesłać do urzędu skarbowego elektroniczny PIT-11. Ten sam PIT-11 przekazuje swojemu pracownikowi lub zleceniobiorcy, ale na to ma czas do końca lutego.

4. Czy trzeba się rozliczyć z PIT-11?

Formularze PIT-11 to informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na podstawi3 danych z wszystkich PIT-11 należy wypełnić PIT-37 lub PIT-36.

5. Czy PIT-11 rozlicza się automatycznie?

Nie, informację PIT-11 dla US i dla pracownika musi przygotować zakład pracy / zleceniodawca (płatnik zaliczek na podatek dochodowy).

6. Jak edytować druk PIT-11 online?

Informację PIT-11 wypełnia pracodawca. To księgowa w specjalnym programie lub w interaktywnym druku pdf edytuje jego treść. Podatnik, który otrzyma PIT-11, nie ma możliwości edycji jego treści. Może zwrócić się o korektę, jeśli zauważy w nim błąd.

7. Jak wydrukować PIT-11?

Informację PIT-11 można wydrukować z maila, z pliku pdf albo logując się na swoje konto w usłudze Twój e-PIT i tam znajdują sie pliki przekazane przez pracodawcę.

Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2022 r.

Płatnik, wystawiając PIT-11, ma obowiązek podać identyfikator podatkowy pracownika: PESEL albo NIP. Zasada ta obowiązuje także w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Nie można w PIT-11 za 2022 r. podać ciągu cyfr "1111111111" czy "9999999999" zamiast numeru identyfikującego podatnika ...

Identyfikator podatkowy podatnika w PIT-11 za 2022 r.

Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2021 r.?

Pracodawcy mają do 1 lutego 2021 r. czas na przekazanie do urzędu skarbowego informacji PIT-11 za 2020 r. Trzeba je przesłać przez internet. Należy pamiętać o wpisaniu właściwego identyfikatora podatkowego podatników: PESEL albo NIP. Nie można podać ciągu cyfr 1111111111 albo 9999999999 ...

Jak przesłać przez internet PIT-11 za 2021 r.?

Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11?

Do końca lutego pracodawca powinien przekazać swojemu pracownikowi informację roczną PIT-11. Mamy już marzec. Co zrobić, gdy nadal nie otrzymaliśmy druku PIT-11? Czy podatnik musi się rozliczyć mimo braku deklaracji PIT-11? Skąd wziąć potrzebne kwoty rocznego dochodu, kosztów i opłaconych składek ZUS czy sumę odprowadzonego podatku?

Co zrobić, gdy nie dostałem PIT-11?