Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga abolicyjna

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 14:43 (aktualizacja: )

W rocznych rozliczeniach podatku PIT za 2022 r. ulga abolicyjna nadal funkcjonuje. Nie została zlikwidowana. Od rozliczenia za 2021 rok (w 2022 roku) ulga ta jest limitowana. Wysokość odliczenia za 2022 rok nie może przekroczyć 1.360 zł.

» Limitowanie ulgi abolicyjnej w PIT za 2021 rok

Ulga abolicyjna w PIT

Źródło: shutterstock

Dla kogo ulga

Jeśli podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (jesteś polskim rezydentem podatkowym) i uzyskujesz określone dochody zagraniczne, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, możesz skorzystać z tzw. ulgi abolicyjnej.

Kiedy przysługuje ulga

Z ulgi abolicyjnej skorzystasz, jeśli uzyskujesz za granicą przychody (dochody):

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy,
 • z działalności wykonywanej osobiście,
 • z działalności gospodarczej, opodatkowanej według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

- do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Czym jest metoda odliczenia proporcjonalnego

Jest to jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania, która może mieć zastosowanie, gdy:

 • z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i twoje dochody nie są zwolnione od podatku na podstawie tej umowy,
 • z krajem, z którego uzyskujesz dochody Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Metoda proporcjonalnego odliczenia oznacza, że dochód osiągany za granicą jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego w Polsce podatku odlicza się podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie.

Więcej informacji dotyczących ulgi abolicyjnej znajdziesz w Objaśnieniach podatkowych z 10 sierpnia 2021 r.

Jak obliczyć ulgę

W celu obliczenia ulgi abolicyjnej powinieneś porównać kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego z kwotą podatku, jaki musiałbyś zapłacić, gdyby do Twoich dochodów zagranicznych miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją.

Ulga abolicyjna = kwota podatku obliczonego według metody proporcjonalnego odliczenia – kwota podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją

Począwszy od rozliczenia za 2021 r. ulga abolicyjna jest limitowana. Wysokość dokonywanego przez ciebie odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł, przy czym limit ten nie dotyczy dochodów (przychodów) osiąganych z następujących źródeł:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT,
 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej),
 • na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychodów z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

- wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Jakie zeznanie złożyć

Ulgę odliczasz od podatku. Wykaż ją w:

 • załączniku PIT/O i
 • składanym przez ciebie zeznaniu rocznym: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28 i PIT-28S.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jestem rezydentem kraju innego niż Polska. W Polsce pracuję i składam zeznanie roczne. Czy mogę skorzystać z ulgi abolicyjnej?

  Nie. Ulga dotyczy wyłącznie osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce (są polskimi rezydentami podatkowymi).

 2. Jestem polskim rezydentem podatkowym i uzyskuję przychody z umowy o pracę wykonywanej na terytorium Niemiec, które tam podlegają opodatkowaniu. Czy mogę w zeznaniu rocznym w Polsce skorzystać z ulgi abolicyjnej?

  Nie. Przychody uzyskane z pracy wykonywanej w Niemczech podlegają rozliczeniu w Polsce z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją. Do dochodów rozliczanych zgodnie z tą metodą nie znajduje zastosowania ulga abolicyjna.

 3. Jestem polskim rezydentem i otrzymuję emeryturę ze Stanów Zjednoczonych. Czy mogę w zeznaniu rocznym odliczyć ulgę abolicyjną?

  Nie. Dochód z emerytury nie należy do dochodów, do których można zastosować ulgę abolicyjną.

 4. Od kiedy ulga abolicyjna jest limitowana?

  Ulga abolicyjna jest limitowana począwszy od rozliczenia za 2021 rok. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć kwoty 1.360 zł.

Podstawa prawna

 • art. 27g ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy PIT)

  art. 13a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ustawy o ryczałcie)

Odliczenia w PIT