Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Ulga 4 plus dla rodzin PIT-DZ

Redakcja PIT.pl 18.01.2022 09:01 (aktualizacja: )

PIT-0 dla rodzin 4+ to 85 528 zł przychodu bez PIT na każdego rodzica. Do tego - dla podatników na skali (12 i 32 proc. PIT) dochodzi jeszcze 30 tys. zł kwoty wolnej. W sumie na PIT-0 dla rodzin 4+ skorzysta ponad 110 tys. rodziców. W portfelach takich rodzin zostanie rocznie ok. 335 mln zł.

Ulga PIT-0 dla rodzin 4+
Źródło: FORUM

PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany nie tylko do rodziców, ale również do rodziców zastępczych i opiekunów prawnych, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Ze zwolnienia będą mogli korzystać wszyscy podatnicy, niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci).

Rodzina 2+4, gdzie jeden z małżonków zarabia 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje (wychowuje dzieci), zyska rocznie 8018 zł. Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

Oświadczenie

Aby pracodawca lub zleceniodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek mógł stosować ulgę dla rodzin 4+, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika).

Na czym polega ulga

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów podatników, którzy w roku podatkowym wychowywali co najmniej czworo dzieci.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Kto może skorzystać z ulgi

Ulga przysługuje podatnikowi, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywał władzę rodzicielską,
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

a w przypadku pełnoletnich, uczących się dzieci:

 • wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo
 • sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jakich dzieci dotyczy ulga

Ulga przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci:

  • małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów,
  • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów, oraz
  • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się.

Przy czym podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się, w roku podatkowym:

  • nie stosowały przepisów dotyczących 19% podatku liniowego lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem przepisów dotyczących tzw. najmu prywatnego, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
  • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
  • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ważne!

Dziecko, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie będzie uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego).

Aby skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy. Jeżeli np. czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać z tej ulgi.

Jakie przychody obejmuje ulga

Ulga obejmuje przychody:

  • z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),
  • z umów zlecenia zawartych z firmą,
  • z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów:

  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłków chorobowych, macierzyńskich),
  • z umów o dzieło,
  • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę),
  • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla rodzin 4+, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500+),
  • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Jaka kwota podlega zwolnieniu

Zwolnieniu podlega kwota przychodu nieprzekraczająca 85 528 zł w roku podatkowym u każdego z rodziców lub opiekunów prawnych.

Ważne!

Kwota 85 528 zł jest wspólnym limitem w ramach ulg: dla rodzin 4+, dla młodych , na powrót i dla pracujących seniorów. Jeśli więc rodzic lub opiekun prawny korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.

Kiedy ulga może być stosowana

Ulga może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

Ulga dla rodzin 4+ stosowana w trakcie roku

Jeśli podatnik zobowiązany jest do samodzielnego obliczania zaliczki lub podatku w związku z osiąganiem:

  • zagranicznych przychodów z pracy na etacie czy umów zlecenia zawartych z firmą,
  • przychodów z działalności gospodarczej,

to samodzielnie stosuje ulgę, wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

Pamiętaj! Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca lub zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie.

Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika). Powinieneś złożyć je na piśmie. W oświadczeniu informujesz, że spełniasz warunki do zastosowania ulgi. Jednocześnie w oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jeżeli oświadczenie spełni wszystkie wymogi co do jego treści, pracodawca lub zleceniodawca zastosuje zwolnienie najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia.

Pamiętaj!

Jeżeli przestaniesz spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. jedno z czworga dzieci, pełnoletnie uzyskało w roku podatkowym z pracy na etacie dochody powyżej 3089 zł), masz obowiązek poinformować o tym pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

Ulga dla rodzin 4+ w rozliczeniu rocznym

Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, w terminie określonym na złożenie zeznania, składasz informację o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru, w informacji wskazujesz ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Wzór informacji określi minister finansów.

Nie składasz tej informacji, jeśli w zeznaniu podatkowym skorzystałeś z ulgi na dzieci i oświadczyłeś w nim, że równocześnie skorzystałeś z ulgi dla rodzin 4+, a prawo zarówno do ulgi na dzieci, jak i ulgi dla rodzin 4+, przysługiwało na te same dzieci.

Ważne!

Co do zasady przychody objęte ulgą dla rodzin 4+ podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Składki te mogą być uwzględniane w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Więcej informacji o zmianach oraz najważniejsze pytania i odpowiedzi w załączniku Przewodnik PIT-0 dla rodzin 4+.

Pliki do pobrania

Źródło: MF

Ulga na dzieciMacierzyństwoOdliczenia w PITPolski ŁadPodatki 2022