Pobierz e-pity 2022

Wynagrodzenie uczniów (pracowników młodocianych)

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 15:07 (aktualizacja: )

Od września 2023 r. procentowy wzrost stawek wynagrodzenia młodocianych uczniów

Wynagrodzenie uczniówObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
336,67 zł404,10 zł471,34 zł01.03.2023
324,03 zł388,84 zł453,65 zł01.12.2022
307,81 zł369,38 zł430,94 zł01.09.2022
311,76 zł374,11 zł436,47 zł01.06.2022
299,75 zł359,71 zł419,66 zł01.03.2022
282,87 zł339,44 zł 396,01 zł01.12.2021
275,23 zł330,27 zł385,32 zł01.09.2021
284,08 zł340,89 zł397,71 zł01.06.2021
272,90 zł327,48 zł382,06 zł01.03.2021
258,45 zł310,14 zł361,83 zł01.12.2020

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Zmiana przepisów od 1 września 2019 r. nowe umowy o zatrudnianie pracowników młodocianych

od 1 września 2019 r. podwyżka procentowa wynagrodzenia uczniów

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od wskazanej w tabeli. Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Z refundacji może skorzystać wyłącznie pracodawca, który:

  • zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...),
  • pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;
  • w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2019 poz. 1636):

6) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Stosunek procentowy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi:

1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 5%;

2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 6%;

3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 7%.