Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Urlop wypoczynkowy 2018. Czy możliwa jest zmiana terminu urlopu wypoczynkowego bądź jego przerwanie?

Iwona Maczalska

Sezon letni jest doskonałą okazją dla pracowników by udać się na urlop wypoczynkowy. Termin ten nie zawsze jest jednak korzystny dla pracodawcy. Dlatego też ma on prawo do zmiany wcześniej wyznaczonego terminu urlopu, a nawet do wcześniejszego przerwania wypoczynku pracownika. Sprawdź, w jakich okolicznościach może to zrobić.

 

<<Świadczenie urlopowe i dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS 2018>>

 

Lato 2018 rozpocznie się już niebawem. W 2018 roku pierwszy dzień lata kalendarzowego przypada 22 czerwca. Dla wielu pracowników jest to idealny moment na planowanie letniego urlopu wypoczynkowego i składanie wniosków urlopowych. Zanim jednak udzielimy urlopu warto zastanowić się, czy aby na pewno jest to właściwy czas, w którym możemy pozwolić sobie na dłuższą nieobecność pracownika w pracy.

 

<< Wymiar urlopu wypoczynkowego 2018 >>

 

Urlop wypoczynkowy na podstawie wniosku

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi na podstawie pisemnego wniosku. Zazwyczaj pracownik korzysta z wniosku obowiązującego w zakładzie pracy. W razie jego braku pracownik może przedstawić pracodawcy pismo własnoręcznie.

Planując plan urlopowy warto pamiętać, że to na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym uzyskał on prawo do urlopu. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. Warto jednak pamiętać, że co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 dni kolejnych kalendarzowych. Urlopu tego udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

 

<< ZFŚS: Kwoty obowiązujące w latach 2017-2018 >>

 

Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego

Prawo do przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego posiada nie tylko pracownik, lecz również pracodawca. Ma on do tego prawo wyłącznie w przypadku wystąpienia szczególnych potrzeb a więc, gdy nieobecność pracownika mogłaby spowodować poważne zakłócenia w toku pracy. Warto zaznaczyć, że o tym, czy potrzeby pracodawcy mają ,,szczególną’’ potrzebę decyduje jednak on sam. Co więcej przepisy wprost nie nakładają na pracodawcę obowiązku pokrycia kosztów wynikających z rezygnacji z urlopu, jakie musiał ponieść pracownik.

Sam pracownik również posiada prawo do rezygnacji z urlopu wypoczynkowego. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na jego wniosek umotywowany ważnymi przyczynami. Przyczyny te dla każdego pracownika mogą być różne.

 

Przerwanie wypoczynku – wcześniejsze odwołanie z urlopu

Pracodawca w szczególnych sytuacjach ma prawo do przerwania wypoczynku pracownika. Odwołanie z urlopu reguluje art. 167§1 Kodeksu pracy. Mówi on, że pracodawca może odwołać z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie pracy wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Ze względu na to, że przepis ten nie wskazuje konkretnych sytuacji, w jakich pracodawca może odwołać pracownika ocena, czy sytuacja w firmie faktycznie wymaga powrotu pracownika z urlopu wypoczynkowego, należy wyłącznie do pracodawcy.

 

Kosztowne odwołanie z urlopu wypoczynkowego

Przed podjęciem decyzji o odwołaniu pracownika z urlopu wypoczynkowego warto jednak bardzo dokładnie przemyśleć, czy jego obecność w danej chwili w firmie jest faktycznie konieczna. Podjęcie pochopnej decyzji może bowiem sporo kosztować. Zgodnie bowiem z art. 167§2 pracodawca odwołujący pracownika z urlopu wypoczynkowego zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.